Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE obowiązujący od dnia 14.03.2018 roku:

Definicje

Komstal – Michał Kowejsza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Komstal Michał Kowejsza z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 29a lok. 101, NIP 7962069837, REGON 670956952, sprzedawca i właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.superzawiesia.pl.

Klient – a) osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, b) osoba prawna, c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną - dokonująca zakupów w sklepie internetowym www.superzawiesia.pl z logowaniem się do Konta lub bez logowania się do Konta lub korzystającą z usług drogą elektroniczną.

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Komstal umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Komstal, dostępny dla Klientów dostępny pod adresem strony internetowej www.superzawiesia.pl.

Towar – towar oferowany przez Komstal w Sklepie internetowych www.superzawiesia.pl.Konto – Usługa elektroniczna; wirtualny zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi, który dokonał rejestracji, służący do realizacji składanych Zamówień z logowaniem do Konta, zawierający m.in. dane Klienta czy historię składanych przez niego zamówień.

Zamówienie z logowaniem do Konta – proces wyboru i czasowej rezerwacji Towaru do zakupu bez każdorazowej potrzeby podawania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli tylko zostały one uzupełnione podczas rejestracji i nie uległy zmianie.

Zamówienie bez logowania do Konta - proces wyboru i czasowej rezerwacji Towaru do zakupu wraz z podaniem danych osobowych określonych w formularzu Zamówienia niezbędnych do jego realizacji.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Komstal za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Komstal na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Regulamin – niniejszy zbiór przepisów i zasad regulujących sprzedaż on-line w Sklepie internetowym www.superzawiesia.pl.

 

Postanowienia Ogólne.

 1. Komstal za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzi sprzedaż Towarów, świadcząc jednocześnie na rzecz Klientów Usługi elektroniczne..
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego, a także prawa i obowiązki Komstal i Klientów. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego.
 3. Głównym Towarem sprzedawanym przez Sklep internetowy są zawiesia, uchwyty, chwytaki, centrowniki oraz akcesoria służące do podnoszenia i mocowania ładunków.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Komstal. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego.

Usługi świadczone drogą elektroniczną.

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Komstal świadczy na rzecz Klienta Usługi drogą elektroniczną:
 1. Prowadzenie Konta
 2. Newsletter
 1. Konto.
 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Sklepu internetowego Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta.
 2. Założenie Konta w Sklepie internetowym odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Klientem a Komstal zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym.
 1. Newsletter.
 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.
 2. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Komstal, na adres poczty elektronicznej, wiadomości zawierającej reklamy wizerunkowe i produktowe, informacje o nowościach, promocjach, wyprzedażach, akcjach specjalnych, promocyjnych i konkursowych.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Komstal podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 2. Reklamacje Usług:
 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Komstal w każdym czasie.
 2. Klient może zgłosić Komstal reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komstal w terminie 14 dni od otrzymania przez Komstal zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

 

Przyjmowanie i Realizacja Zamówień.

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem Sklepu internetowego pod adresem www.superzawiesia.pl, faxu, poczty elektronicznej bądź listownie. Po złożeniu zamówienia dokonanego drogą teleinformatyczną bądź listowną Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia mailem. Zamówienie złożone przez Klienta bezpośrednio w oddziale Komstal uważa się za potwierdzone w chwili wpisania zamówienia do elektronicznego systemu sprzedaży.
 2. Zamówienie dokonywane za pośrednictwem strony Sklepu internetowego przyjmowane są z logowaniem do Konta jak i bez logowania do Konta. Zamówienia z logowaniem do Konta dokonywane są po rejestracji polegającej na utworzeniu i aktywacji indywidualnego Konta na podstawie wypełnionego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu internetowego www.superzawiesia.pl. W wyniku takiej rejestracji Klient otrzymuje login i hasło do indywidualnego Konta. Klient może posiadać tylko jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail. Klient nie może korzystać z Kont innych Klientów oraz udostępniać innym Klientom możliwości korzystania z jego Konta, w tym indywidualnego hasła dostępu do Konta. Klient oświadcza, że dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 3. W zamówieniu Klient dokonuje wyboru Towaru, sposobu płatności oraz jego dostawy i podaje adres dostawy oraz dane do faktury, jeżeli Klient zgłosił chęć jej otrzymania. Zmiana adresu dostawy może być dokonana po uprzednim uzgodnieniu z Komstal i przed wydaniem zamówionego Towaru kurierowi/przewoźnikowi lub innemu podmiotowi, który będzie dostarczał zamówiony Towar.
 4. Komstal przesyła drogą elektroniczną na podany w trakcie procedury składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Komstal.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze w momencie potwierdzenia przez osobę zamawiającą danych zawartych w formularzu zamówienia, w przypadku zamówień realizowanych na zasadzie przedpłaty - w momencie zaksięgowania środków z podanym numerem zamówienia na konto Komstal:

Santander Bank Polska   PL 33 1090 1014 0000 0001 3236 3017

6. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie, Komstal niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia lub zmiany sposobu dostawy.

7.W przypadku Towarów oznaczonych jako „promocja” bądź Towarów oznaczonych jako „wyprzedaż” o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień na te Towary w elektronicznym systemie sprzedaży. Ilość Towarów w cenach promocyjnych czy w cenach z wyprzedaży jest ograniczon

8. Towary oznaczone jako "wyprzedaż" mogą cechować się widocznymi wadami (uszkodzone opakowanie, brak opakowania, zadrapania etc.). Jeśli nie są wymienione w opisie Towaru prosimy o kontakt z naszym handlowcem.

9. Klient może dokonać zmian w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może anulować złożone zamówienie:

a) osobiście w siedzibie Komstal,

b) telefonicznie,

c) emailem pod adresem sklep@superzawiesia.pl.


Ceny i Koszty Dostawy.

 1. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym www.superzawiesia.pl są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów transportu i dostaw. Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Sklepu internetowego.
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 4. Komstal zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie ma wpływu na ceny Towarów zamówionych przed datą wejścia w życie zmiany cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

Płatność i dostawa.

 1. Przy składaniu zamówienia Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Towar. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) gotówką przy odbiorze Towaru w siedzibie Komstal,

b) za pobraniem: należność pobiera kurier DPD (płatność za pobraniem możliwa jest tylko przy zamówieniach nieprzekraczających kwoty 5000 zł brutto),

c) przelewem bankowym na konto Sklepu internetowego Komstal (przedpłata całości lub części wartości zamówienia). Realizacja zamówienia następuje, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie - z podanym wcześniej numerem zamówienia.

W przypadku wybranego Towaru Komstal zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówienia lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

 1. Dostawa realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przy odbiorze przesyłki, Klient bądź upoważniona przez niego osoba trzecia, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania przesyłki. W razie stwierdzenia uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient powinien w miarę możliwości, w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Komstal.

 

 1. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym Komstal mailowo na adres: sklep@superzawiesia.pl lub telefonicznie bezpośrednio z handlowcem obsługującym zamówienie. Handlowiec uzgodni wtedy procedurę odesłania Towaru i wymiany na zgodny z zamówieniem przez magazyn. W przypadku braku Towaru zostanie wystawiona korekta na brakujący Towar, a należność zwrócona zgodnie z obowiązującymi z zasadami zwrotów na konto Klienta.

Ochrona danych osobowych.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem www. http://www.superzawiesia.pl/pl/page/politykaprywatnosci


Odstąpienie od umowy.

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Komstal przed jego upływem.
 3. Konsument może skorzystać z formularza - Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza zaproponowanego przez Komstal nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na realizację uprawnienia do odstąpienia do umowy przez Konsumenta.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Komstal zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia Towaru (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Komstal został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 5. Komstal dokonuje zwrotu płatności Konsumentowi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Komstal może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych Towarów lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Po odstąpieniu od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Komstal lub przekazać go osobie upoważnionej przez Komstal do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 7. W przypadku Konsumenta, który wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Komstal nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Towar należy zwrócić na adres Komstal.
 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów, wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
 11. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Ponadto, Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr. Celem platformy ODR jest pozasądowe rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami w związku z transakcjami handlowymi.

Reklamacje.

1. Komstal zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Komstal jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Komstal niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Komstal albo Komstal nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Komstal usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Komstal. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Komstal jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Komstal może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Komstal.

3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Komstal. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Komstal.

4. Komstal odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres siedziby Komstal lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Komstal. Klient może skorzystać z Formularza reklamacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Komstal udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia.

Dane kontaktowe.

Wszelką korespondencje prosimy kierować na adres: Komstal Michał Kowejsza  ul. gen. Maczka 71B,  43-310 Bielsko-Biała lub numerem telefonu 33 829 58 08.

 

Postanowienia Końcowe.

 1. Realizacja sprzedaży w Sklepie internetowym odbywa się według Regulaminu.. Komstal jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Komstal lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 2. Komstal zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w Regulaminie z ważnych przyczyn w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu, jak na przykład zmiana przepisów prawa, metod płatności i dostawy. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia jego opublikowania na stronie Sklepu internetowego www.superzawiesia.pl. Klientów, którzy dokonali zakupu Towarów przed wejściem w życie zmian Regulaminu, obowiązuje Regulamin wiążący w danie złożenia zamówienia.
 3. Klienci, którzy posiadają Konto w Sklepie internetowym o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Klient ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta poprzez usunięcie Konta lub złożenie Komstal stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie Konta.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych, układu i kompozycji strony Sklepu internetowego www.superzawiesia.pl, a także innych praw własności intelektualnej i przemysłowej, bez uprzedniej zgody Komstal. Nazwy Towarów i producentów są wykorzystywane wyłącznie celach handlowych i są zastrzeżone znakami towarowymi producentów.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Komstal a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W przypadku Klientów nie będącymi Konsumentami właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu internetowego.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.03.2018 roku.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy -> kliknij aby pobrać

Załącznik nr 2 - Formularz reklamacyjny -> kliknij aby pobrać

 

Nowości i Promocje


PHPU EXAR Artur Kowejsza

ul. gen. Maczka 71B,
43-310 Bielsko-Biała
NIP: 796 192 21 35

tel. 503 429 569

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "PHPU EXAR Artur Kowejsza" z siedzibą w ul. gen. Maczka 71B, 43-310 Bielsko-Biała. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
(C) 2019 Exar - Superzawiesia - Wszelkie prawa zastrzeżone