Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.superzawiesia.pl  (zwanego dalej: „Sklepem internetowym”). Niniejsza Polityka Prywatności określa również zasady stosowania plików cookies.

2.Właścicielem Sklepu internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Michał Kowejsza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Komstal Michał Kowejsza z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Warszawie (01-102) przy ul. Jana Olbrachta 29a lok. 101, NIP 7962069837, REGON 670956952 (zwany dalej „Komstal”).

3.Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Komstal, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz powiązanych ze Sklepem internetowym usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Klientów do wykonywania czynności, takich jak zakładanie Konta, składanie zamówienia i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Sklepu internetowego.

4.Wszystkie zbierane przez Komstal dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. 

5.Komstal dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego i dokonywania zakupów w ramach Sklepu internetowego oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

6.Wszelkie wyrażenia występujące w Polityce Prywatności rozpoczynające się dużą literą (np. Komstal, Sklep internetowy, Klient, etc.) należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu internetowego dostępnym na stronie internetowej Sklepu internetowego.

§ 2 Przetwarzanie danych osobowych. Zakres zbieranych danych i cel przetwarzania danych osobowych

1.Dane osobowe Klientów są zbierane wprzypadku:

a)rejestracji Konta w Sklepie internetowym;

b)składania zamówienia w Sklepie internetowym;

c)wystawiania faktur;

d)zwrotów i reklamacji.  

2.Komstal przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji Usług dostępnych w Sklepie internetowym i dokonaniu zakupów w Sklepie internetowym. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych, zgodnie z poniższymi postanowieniami zawierającymi szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych.  

Konto

a)W przypadku rejestracji Konta w Sklepie internetowym Klient podaje takie dane, jak: adres e-mail, imię i nazwisko oraz hasło.

b)Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w Koncie Klienta jest wykonanie umowy o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, którą Klient zawiera z administratorem na podstawie Regulaminu Sklepu internetowego.

c)Klient ma możliwość modyfikowania swoich danych przypisanych do Konta.

d)Dane osobowe zawarte w Koncie Klienta są przetwarzane przez czas funkcjonowania Konta, czyli przez czas trwania umowy o prowadzenie Konta w Sklepie internetowym, o której mowa powyżej. W każdej chwili Klient może podjąć decyzję o usunięciu Konta, co skutkować będzie również usunięciem jego danych osobowych z bazy. Należy pamiętać, że usunięcie Konta nie skutkuje usunięciem danych dotyczących złożonych za pośrednictwem Sklepu internetowego zamówień.

Składanie zamówienia

a)W przypadku składania zamówienia wSklepie internetowym, Klient podaje następujące dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy, adres i NIP.

b)Podane przez Klienta dane w jego Koncie zostają automatycznie pozostawione do formularza zamówienia. Klient ma zawsze możliwość ich modyfikacji.

c)Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w zamówieniu jest wykonanie Umowy sprzedaży, którą Klient zawiera na podstawie Regulaminu Sklepu internetowego.

d)Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie Sklepu internetowego i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego Umowy sprzedaży.

Faktury

a)Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, zostanie wystawiona Klientowi faktura, wówczas w tym celu są przetwarzane dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury.

b)Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym dane Klienta w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Zwroty i reklamacje

a)W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego lub złożenia reklamacji dotyczącą Towaru, Komstal przekazywane są dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, która dane te przetwarza w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.

b)Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest w tym przypadku wypełnienie przez Komstal prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną.  

c)Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przez Komstal archiwizowane. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie sklepowym.

 

3.Podczas korzystania ze strony Sklepu internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

4.Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies, o których mowa § 3, podczas samego korzystania ze Sklepu internetowego.

Prawa i obowiązki administratora i Klientów

1.Komstal ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Sklepu internetowego organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2.Komstal nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

a)Komstal może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Sklepu internetowego, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Sklepu internetowego,

b)Komstal zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu internetowego.

3.Klientowi przysługują następujące uprawnienia:

a)prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

b)prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

c)prawo do przenoszenia danych,

d)prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Klient uprzednio taką zgodę wyraził,

e)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Komstal.

Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny. Klient może realizować swoje uprawnienia zgodnie z art. 16 – 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), kontaktując się z Komstal pod adresem biuro@superzawiesia.pl oraz dzwoniąc 33 829 58 08.

4.Komstal może odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez Komstal danych (na przykład Komstal może odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Klienta zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego umowy).

5.Klienci, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Sklepie internetowym są poprawne.

6.Podanie przez Klienta danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by założyć Konto, złożyć zamówienie, skontaktować ze Sklepem internetowym, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację.

7.Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Komstal może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego i/lub poważnym ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego.

8.Komstal gwarantuje poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych oraz zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.  

§ 3 Polityka cookies

1.Komstal zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.

2.Komstal wykorzystuje cookies w następujących celach:

a)utrzymania sesji Klienta w Sklepie internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,

b)dostosowania zawartości stron Sklepu internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,

c)tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

3.Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

§ 4 Postanowienia końcowe

1.Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Komstal poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 14 dni.

2.Pytania związane z Polityką Prywatności należy kierować na adres: sklep@superzawiesia.pl oraz dzwoniąc 33 829 58 08

 

3.       Data ostatniej modyfikacji: 27.02.2018 r.

Nowości i Promocje


PHPU EXAR Artur Kowejsza

ul. gen. Maczka 71B,
43-310 Bielsko-Biała
NIP: 796 192 21 35

tel. 503 429 569

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "PHPU EXAR Artur Kowejsza" z siedzibą w ul. gen. Maczka 71B, 43-310 Bielsko-Biała. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
(C) 2019 Exar - Superzawiesia - Wszelkie prawa zastrzeżone